Tổng hợp Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt 2023

quy hoạch tỉnh

Tổng hợp Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt

 (Nguồn: Senvangdata.com)

Định nghĩa về quy hoạch tỉnh:

Quy hoạch tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Định nghĩa về quy hoạch tổng thể quốc gia:

Quy hoạch tổng thể quốc gia là một quy hoạch chiến lược ở mức quốc gia, có mục tiêu phân vùng và tạo liên kết giữa các phần của lãnh thổ quốc gia, bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển và không gian trời. Quy hoạch này bao gồm cả việc quy định hệ thống đô thị và nông thôn, cơ sở hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nó cũng đề cập đến các khía cạnh như phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Định nghĩa về quy hoạch vùng:

Quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh.

(Theo khoản 8 Điều 3 Luật Quy hoạch 2017)

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng hợp Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt 2023

 1. Long An

Quyết định 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Long An

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Long An

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Long An

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Quy hoạch Long An

Báo cáo NCTT Long An

Danh sách dự án

Danh sách dự án Long An

 1. Quảng Bình

Quyết định 377/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

– 

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

– 

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Quảng Bình

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Quy hoạch Quảng Bình

Báo cáo NCTT Quảng Bình

Danh sách dự án

 1. Tuyên Quang

Quyết định 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Tuyên Quang

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Quy hoạch Tuyên Quang

Báo cáo NCTT Tuyên Quang

Danh sách dự án

 1. Lào Cai

Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Lào Cai

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Lào Cai

Danh sách dự án

 1. Khánh Hoà

Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Khánh Hòa

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Khánh Hòa

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Khánh Hòa

Danh sách dự án

Danh sách dự án Khánh Hòa

 1. Thái Nguyên

Quyết định 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Thái Nguyên

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Thái Nguyên

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Thái Nguyên

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Thái Nguyên

Danh sách dự án

Danh sách dự án Thái Nguyên

 1. Thanh Hóa

 

Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Thanh Hóa

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Thanh Hóa

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Thanh Hóa

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Thanh Hóa

Danh sách dự án

Danh sách dự án Thái Nguyên

 1. Quảng Ninh

Quyết định 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Quảng Ninh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Quảng Ninh

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Quảng Ninh

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Quảng Ninh

Danh sách dự án

Danh sách dự án Quảng Ninh

 1. Hà Tĩnh

Quyết định 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Hà Tĩnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Hà Tĩnh

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Hà Tĩnh

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Hà Tĩnh

Danh sách dự án

 1. Bắc Giang

Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Bắc Giang

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Bắc Giang

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Bắc Giang

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Bắc Giang

Danh sách dự án

 1. Sóc Trăng

Quyết định 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Sóc Trăng

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Sóc Trăng

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Sóc Trăng

Danh sách dự án

 1. Nghệ An

Quyết định 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Nghệ An

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Nghệ An

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Nghệ An

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Nghệ An

Danh sách dự án

Danh sách dự án Nghệ An

 1. Yên Bái

Quyết định 1086/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Yên Bái

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Yên Bái

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Yên Bái

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Yên Bái

Danh sách dự án

14. Trà Vinh

Quyết định 1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Trà Vinh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Trà Vinh

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Trà Vinh

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Trà Vinh

Danh sách dự án

15.  Ninh Thuận

Quyết định 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Ninh Thuận

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Ninh Thuận

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Ninh Thuận

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Ninh Thuận

Danh sách dự án

16. Bắc Kạn

Quyết định 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Bắc Kạn

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Bắc Kạn

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Bắc Kạn

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Bắc Kạn

Danh sách dự án

17.  Đà Nẵng

Quyết định 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Đà Nẵng

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Đà Nẵng

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Đà Nẵng

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Đà Nẵng

Danh sách dự án

18. Kiên Giang

Quyết định 1289/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Kiên Giang

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Kiên Giang

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Kiên Giang

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Kiên Giang

Danh sách dự án

19. Hà Giang

Quyết định 809/QĐ-TTg ngày 13/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Hà Giang

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Hà Giang

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Hà Giang

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Hà Giang

Danh sách dự án

20. An Giang

Quyết định 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh An Giang

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh An Giang

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê An Giang

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT An Giang

Danh sách dự án

21. Bến Tre

Quyết định 1399/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Bến Tre

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Bến Tre

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Bến Tre

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Bến Tre

Danh sách dự án

22. Cà Mau

Quyết định 1386/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Cà Mau

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Cà Mau

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Cà Mau

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Cà Mau

Danh sách dự án

23. Quảng Ngãi

Quyết định 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Quảng Ngãi

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Quảng Ngãi

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Quảng Ngãi 

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Quảng Ngãi

Danh sách dự án

24. Bình Phước

Quyết định 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Bình Phước

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

N/A

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Bình Phước

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Bình Phước

Danh sách dự án

Danh sách dự án Tỉnh Bình Phước

25. Cao Bằng

Quyết định 1486/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Cao Bằng

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Cao Bằng

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Cao Bằng

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Cao Bằng

Danh sách dự án

26. Cần Thơ

Quyết định 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Cần Thơ

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Cần Thơ

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Cần Thơ

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Cần Thơ

Danh sách dự án

27. Hải Phòng

Quyết định 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Hải Phòng

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Hải Phòng

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Hải Phòng

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Hải Phòng

Danh sách dự án

Danh sách dự án

28. Bắc Ninh

Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Bắc Ninh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Bắc Ninh

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Bắc Ninh

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Bắc Ninh

Danh sách dự án

Danh sách dự án

29. Bạc Liêu

Quyết định 1598/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Bạc Liêu

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Bạc Liêu

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Bạc Liêu

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Bạc Liêu

Danh sách dự án

30. Hậu Giang

Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 8/12/2023  phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Hậu Giang

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Hậu Giang

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Hậu Giang

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Hậu Giang

Danh sách dự án

31. Lai Châu

Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 7/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Lai Châu

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Lai Châu

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Lai Châu

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Lai Châu

Danh sách dự án

32. Bà Rịa – Vũng Tàu

Quyết định 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Bà Rịa – Vũng Tàu

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Bà Rịa – Vũng Tàu

Danh sách dự án

Danh sách dự án

33. Bình Định

Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 14/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Bình Định

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Bình Định

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Bình Định

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Bình Định

Danh sách dự án

Danh sách dự án

34. Hải Dương

Quyết định 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Hải Dương

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Hải Dương

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Hải Dương

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Hải Dương

Danh sách dự án

35. Hòa Bình

Quyết định 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Hòa Bình

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Hòa Bình

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Hòa Bình

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Hòa Bình

Danh sách dự án

Danh sách dự án Hòa Bình

36. Phú Thọ

Quyết định 1579/QĐ-TTg ngày 5/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Phú Thọ

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Phú Thọ

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Phú Thọ

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Phú Thọ

Danh sách dự án

37. Sơn La

Quyết định 1676/QĐ-TTg ngày 25/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Sơn La

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Sơn La

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Sơn La

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Sơn La

Danh sách dự án

38. Hà Nam

Quyết định 1686/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Hà Nam

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Hà Nam

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Hà Nam

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Hà Nam

Danh sách dự án

39. Quảng Trị

Quyết định 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Quảng Trị

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Quảng Trị

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Quảng Trị

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Quảng Trị

Danh sách dự án

40. Thừa Thiên Huế

Quyết định 1745/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch TỉnhThừa Thiên Huế

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Thừa Thiên Huế

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Thừa Thiên Huế

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Thừa Thiên Huế

Danh sách dự án

41. Bình Thuận

Quyết định 1701/QĐ-TTg ngày 27/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Bình Thuận

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Bình Thuận

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Bình Thuận

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Bình Thuận

Danh sách dự án

Danh sách dự án

42. Nam Định

Quyết định 1729/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Nam Định

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Nam Định

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Nam Định

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Nam Định

Danh sách dự án

43. Đắk Lắk

Quyết định 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Đắk Lắk

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Đắk Lắk

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Đắk Lắk

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Đắk Lắk

Danh sách dự án

44. Thái Bình

Quyết định 1735/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Thái Bình

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Thái Bình

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Thái Bình

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Thái Bình

Danh sách dự án

45. Phú Yên

Quyết định 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Phú Yên

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Phú Yên

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Phú Yên

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Phú Yên

Danh sách dự án

46. Kon Tum

Quyết định 1756/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Kon Tum

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Kon Tum

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Kon Tum

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Kon Tum

Danh sách dự án

47. Đắk Nông

Quyết định 1757/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Đắk Nông

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Đắk Nông

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Đắk Nông

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Đắk Nông

Danh sách dự án

48. Gia Lai

Quyết định 1750/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Gia Lai

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Gia Lai

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Gia Lai

Danh sách dự án

49. Lâm Đồng

Quyết định 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Lâm Đồng

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Lâm Đồng

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Lâm Đồng

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Lâm Đồng

Danh sách dự án

50. Tây Ninh

Quyết định 1736/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Tây Ninh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Tây Ninh

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Tây Ninh

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Tây Ninh

Danh sách dự án

51. Tiền Giang

Quyết định 1762/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Tiền Giang

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Tiền Giang

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Tiền Giang

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Tiền Giang

Danh sách dự án

52. Điện Biên

Quyết định 109/QĐ-TTg ngày 27/01/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Điện Biên

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Điện Biên

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Điện Biên

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Điện Biên

Danh sách dự án

53. Vĩnh Long

Quyết định 1759/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Vĩnh Long

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Vĩnh Long

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Vĩnh Long

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Vĩnh Long

Danh sách dự án

54. Đồng Tháp

Quyết định 39/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Đồng Tháp

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Đồng Tháp

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Đồng Tháp

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Đồng Tháp

Danh sách dự án

55. Vĩnh Phúc

Quyết định 158/QĐ-TTg ngày 06/02/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Vĩnh Phúc

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Vĩnh Phúc

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Vĩnh Phúc

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Vĩnh Phúc

Danh sách dự án

56. Quảng Nam

Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Quảng Nam

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Quảng Nam

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Quảng Nam

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Quảng Nam

Danh sách dự án

Danh sách dự án Quảng Nam

57. Ninh Bình

Quyết định 218/QĐ-TTg ngày 04/03/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Ninh Bình

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Ninh Bình

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Ninh Bình

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Ninh Bình

Danh sách dự án

58. Lạng Sơn

Quyết định 236/QĐ-TTg ngày 19/03/2024 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Lạng Sơn

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Lạng Sơn

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Lạng Sơn

Báo cáo nghiên cứu thị trường

thumbnail

Báo cáo NCTT Lạng Sơn

Danh sách dự án

<Tiếp tục cập nhật>

Trên đây là những thông tin tổng quan về “Tổng hợp Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt 2023” do Sen Vàng Group cung cấp. Hy vọng với những thông tin trên giúp chủ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản có thêm thông tin về Quy hoạch các Tỉnh trong những năm tới. Ngoài ra để xem thêm các bài viết về tư vấn phát triển dự án, anh chị, bạn đọc có thể truy cập trang web senvangdata.com.

 

Xem thêm nội dung các bài viết liên quan R&D chính: 

Quy trình xây dựng và triển khai phòng R&D cho doanh nghiệp bất động sản

Xem thêm báo cáo thị trường các tỉnh, thành, vùng

Báo cáo nghiên cứu thị trường Tỉnh Bình Dương

Khóa học R&D bạn không nên bỏ qua: 

Khóa học R&D nghiên cứu và phát triển bất động sản