Tổng hợp Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt 2023

quy hoạch tỉnh

Tổng hợp Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt

 (Nguồn: Senvangdata.com)

Định nghĩa về quy hoạch tỉnh:

Quy hoạch tỉnh là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Định nghĩa về quy hoạch tổng thể quốc gia:

Quy hoạch tổng thể quốc gia là một quy hoạch chiến lược ở mức quốc gia, có mục tiêu phân vùng và tạo liên kết giữa các phần của lãnh thổ quốc gia, bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển và không gian trời. Quy hoạch này bao gồm cả việc quy định hệ thống đô thị và nông thôn, cơ sở hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nó cũng đề cập đến các khía cạnh như phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Định nghĩa về quy hoạch vùng:

Quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh.

(Theo khoản 8 Điều 3 Luật Quy hoạch 2017)

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng hợp Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt 2023

 1. Long An

Quyết định 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Long An

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Long An

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Long An

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Quy hoạch Long An

Báo cáo NCTT Long An

Danh sách dự án

Danh sách dự án Long An

 1. Quảng Bình

Quyết định 377/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

– 

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

– 

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Quảng Bình

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Quy hoạch Quảng Bình

Báo cáo NCTT Quảng Bình

Danh sách dự án

 1. Tuyên Quang

Quyết định 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Tuyên Quang

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Quy hoạch Tuyên Quang

Báo cáo NCTT Tuyên Quang

Danh sách dự án

 1. Lào Cai

Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Lào Cai

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Lào Cai

Danh sách dự án

 1. Khánh Hoà

Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Khánh Hòa

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Khánh Hòa

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Khánh Hòa

Danh sách dự án

Danh sách dự án Khánh Hòa

 1. Thái Nguyên

Quyết định 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Thái Nguyên

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Thái Nguyên

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Thái Nguyên

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Thái Nguyên

Danh sách dự án

Danh sách dự án Thái Nguyên

 1. Thanh Hóa

 

Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Thanh Hóa

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Thanh Hóa

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Thanh Hóa

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Thanh Hóa

Danh sách dự án

Danh sách dự án Thái Nguyên

 1. Quảng Ninh

Quyết định 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Quảng Ninh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Quảng Ninh

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Quảng Ninh

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Quảng Ninh

Danh sách dự án

Danh sách dự án Quảng Ninh

 1. Hà Tĩnh

Quyết định 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Hà Tĩnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Hà Tĩnh

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Hà Tĩnh

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Hà Tĩnh

Danh sách dự án

 1. Bắc Giang

Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Bắc Giang

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Bắc Giang

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Bắc Giang

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Bắc Giang

Danh sách dự án

 1. Sóc Trăng

Quyết định 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Sóc Trăng

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Sóc Trăng

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Sóc Trăng

Danh sách dự án

 1. Nghệ An

Quyết định 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Nghệ An

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Nghệ An

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Nghệ An

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Nghệ An

Danh sách dự án

Danh sách dự án Nghệ An

 1. Yên Bái

Quyết định 1086/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch Tỉnh

Báo cáo Quy hoạch Tỉnh Yên Bái

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh

Bản đồ Quy hoạch Tỉnh Yên Bái

Niên giám thống kê

Niên giám thống kê Yên Bái

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Báo cáo NCTT Yên Bái

Danh sách dự án

<Tiếp tục cập nhật>

Trên đây là những thông tin tổng quan về “Tổng hợp Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt 2023” do Sen Vàng Group cung cấp. Hy vọng với những thông tin trên giúp chủ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản có thêm thông tin về Quy hoạch các Tỉnh trong những năm tới. Ngoài ra để xem thêm các bài viết về tư vấn phát triển dự án, anh chị, bạn đọc có thể truy cập trang web senvangdata.com.

 

Xem thêm nội dung các bài viết liên quan R&D chính: 

Quy trình xây dựng và triển khai phòng R&D cho doanh nghiệp bất động sản

Xem thêm báo cáo thị trường các tỉnh, thành, vùng

Báo cáo nghiên cứu thị trường Tỉnh Bình Dương

Khóa học R&D bạn không nên bỏ qua: 

Khóa học R&D nghiên cứu và phát triển bất động sản