NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

 

 1. Luật 66/2014/QH13 về kinh doanh Bất động sản

 

 

2. NĐ 76/2015/NĐ-CP chi tiết Luật 66/2014/QH13 về kinh doanh Bất động sản

 

3. NĐ 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng thông tin Bất động sản

 

4. CV 1436/BXD-QLN hướng dẫn Luật 65/2014/QH13 về nhà ở, Luật 66/2014/QH13 về kinh doanh Bất động sản