Các phòng ban hành chính tại quận Tây Hồ

Các phòng ban tại quận Tây Hồ bao gồm: Phòng Tư pháp, công tác Văn phòng, hòng Nội vụ, Thanh tra nhà nước quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo, ... Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban là gì, công việc hàng ngày như thế nào?

 

1. Công tác Văn phòng:

- Tổng hợp tình hình hoạt động của các ngành, các đơn vị, xã, phường, thị trấn làm báo cáo của HĐND và UBND Quận, Huyện.

- Xây dựng lịch công tác và chương trình các kỳ họp của HĐND và UBND. Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND và UBND Quận, Huyện.

- Giúp HĐND, UBND Quận, Huyện đảm bảo quan hệ công tác giữa UBND với HĐND với Quận, Huyện uỷ và các đoàn thể quần chúng; tổ chức phục vụ các hoạt động của đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố, HĐND Quận, Huyện.

- Theo dõi công tác tuyển quân, thực hiện luật nghĩa vụ quân sự.

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, công tác hành chính quản trị của cơ quan HĐND và UBND. Hướng dẫn các phường, các đơn vị trực thuộc Quận, Huyện thực hiện công tác văn thư lưu trữ.

- Tiếp dân và giải quyết những yêu cầu của tổ chức, công dân theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Quản lý các cơ sở vật chất của Văn phòng HĐND và UBND Quận, Huyện đảm bảo các điều kiện vật chất cho bộ máy của HĐND, UBND Quận, Huyện hoạt động

-Ký các văn bản theo sự uỷ nhiệm của HĐND, UBND Quận, Huyện.

2. Phòng Tư pháp:

2.1 Chức năng:

Tham mưu, giúp UBND quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở và các công tác tư pháp khác;

2.2 Nhiệm vụ cụ thể:

a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

- Trình UBND quận, huyện các văn bản để tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật về quản lý công tác tư pháp trên địa bàn quận, huyện;

- Thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND quận, huyện về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận, huyện ban hành kèm theo quy định của pháp luật; thẩm định dự thảo hương ước, quy ước thôn, làng trước khi trình Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt;

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND quận, huyện và hướng dẫn của Sở tư pháp;

- Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND quận, huyện ban hành;

b) Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

- Giúp UBND quận, huyện kiểm tra văn bản do UBND quận, huyện ban hành; hướng dẫn UBND xã, phường thị trấn thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã, phường thị trấn theo quy định của pháp luật; trình chủ tịch UBND quận, huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật do xã, phường, thị trấn bàn hành;

c) Về phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Xây dựng, trình UBND quận, huyện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật ở xã phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị của địa phương theo quy định của pháp luật;

- Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở quận, huyện;

d) Giúp UBND quận, Sở Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự ở địa phương; thường trực Ban chỉ đạo thi hành án dân sự quận, huyện;

e) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chứng thực của UBND xã, phường thị trấn; thực hiện chứng thực một số việc theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND quận, huyện và theo quy định của pháp luật;

f) Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật;

h) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác hòa giải trên địa bàn theo sự chỉ đạo của cơ quan tư pháp cấp trên và UBND quận, huyện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở địa phương theo hướng dẫn của cơ quan Tư pháp cấp trên;

i) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở xã, phường, thị trấn;

j) Báo cáo định kỳ đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao với UBND quận, huyện và Sở tư pháp theo quy định;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do UBND quận, huyện giao.

3. Phòng Nội vụ:

- Giúp HĐND và UBND Quận, Huyện tổ chức thực hiện các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, UBND các cấp.

- Xây dựng các phương án xây dựng, củng cố Chính quyền cấp xã, phường, thị trấn; quản lý đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

- Thường trực và giúp UBND Quận, Huyện chỉ đạo, thực hiện, kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận, Huyện.

- Giúp UBND Quận, Huyện thành lập, giải thể các tổ chức thuộc thẩm quyền; trình UBND Thành phố thành lập hoặc giải thể các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Thành phố; nắm tình hình hoạt động của các tổ chức hành chính, sự nghiệp thuộc Quận, Huyện quản lý và kiến nghị cấp trên khi có những vấn đề vướng mắc.

- Giúp UBND Quận, Huyện lập kế hoạch quản lý biên chế, quỹ lương và cán bộ, công chức theo phân cấp của Thành phố. Hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc UBND Quận, Huyện quản lý.

- Giúp UBND Quận, Huyện xem xét, điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, bố trí sử dụng cán bộ, công chức thuộc UBND Quận, Huyện quản lý theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

- Thực hiện và quản lý công tác địa giới hành chính của Quận, Huyện

.
- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm.

- Xem xét giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và công dân về lĩnh vực công tác thuộc trách nhiệm của Phòng.

Công tác thi đua khen thưởng:

Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tổ chức, theo dõi phong trào thi đua, làm báo cáo sơ kết, tổng kế đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và những điển hình tiên tiến.

 Công tác tôn giáo:

Thường trực, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra hoạt động tôn giáo theo đúng chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 4. Thanh tra nhà nước quận:

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra đối với UBND xã, phường, thị trấn.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác thanh tra và việc xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Kiến nghị UBND quận, huyện quyết định đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ những quyết định không đúng của UBND xã, phường, thị trấn về công tác thanh tra.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch Nhà nước của trưởng phòng, ban, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, việc liên quan đến trách nhiệm của nhiều phòng, ban, nhiều xã, phường, thị trấn, việc do Chủ tịch UBND quận, huyện hoặc Chánh thanh tra Thành phố giao:

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của cơ quan cấp trên hoặc địa phương khác đóng tại địa phương mình theo thẩm quyền quản lý Nhà nước của UBND quận, huyện.

+ Yêu cầu trưởng phòng, ban, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thanh tra hoặc phúc tra vụ việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

- Kiến nghị Chủ tịch UBND quận, huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; trưởng phòng mà Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, trưởng phòng đã giải quyết nhưng đương sự còn khiếu nại hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Kiến nghị Chủ tịch UBND quận, huyện giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra, trong trường hợp kiến nghị không được chấp nhận thì có quyền bảo lưu và báo cáo Chánh Thanh tra Thành phố giải quyết.

5. Phòng Lao động Thương binh và xã hội

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về lĩnh vực lao động và chính trị xã hội trình UBND Quận, Huyện phê duyệt và triển khai kế hoạch được duyệt.

- Hướng dẫn và chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ về lao động tiền lương, tiền công, việc làm, bảo hộ lao động, điều kiện lao động, nghĩa vụ lao động công ích, di dân phát triển vùng kinh tế mới, chương trình xoá đói giảm nghèo…

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ với thương binh, gia đình liệt sĩ, người và gia đình có công với cách mạng, quân nhân phục viên, chuyển ngành, người tàn tật, trẻ mồ côi, người già không có thân nhân chăm sóc, người gặp khó khăn hiểm nghèo, các nạn nhân chiến tranh và các đối tượng xã hội khác cần có sự trợ giúp của Nhà nước. Kiểm tra việc thực hiện chế độ BHXH.

- Quản lý, chỉ đạo các cơ sở sự nghiệp lao động TBXH trên địa bàn, nhà bảo trợ xã hội, đơn vị dạy nghề, dịch vụ việc làm, cơ sở sản xuất của thương binh và người tàn tật, các cơ sở giáo dục, chữa trị, cai nghiện ma tuý, mại dâm.

- Quản lý các nguồn kinh phí về lĩnh vực lao động TBXH của Quận, Huyện theo quy định.

- Quản lý các nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi bia, ghi công ở Quận, Huyện.

- Phối hợp với các ngành, các đoàn thể trên địa bàn Quận, Huyện, chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội bằng các hình thức: chăm sóc đời sống, vật chất, tinh thần, thăm hỏi động viên thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

- Phối hợp chỉ đạo chương trình phòng chống tệ nạn xã hội trước hết là tệ nạn mại dâm và nghiện ma tuý.

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra Nhà nước trên địa bàn Quận, Huyện về việc chấp hành luật pháp, chính sách thuộc lĩnh  vực Lao động TBXH. Xem xét giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực lao động TBXH.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết các mặt công tác Lao động TBXH hàng năm và từng thời kỳ, đề nghị khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác lao động TBXH.

- Thực hiện thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất với UBND Quận, Huyện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội về công tác lao động TBXH.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Lao động TBXH trên địa bàn Quận, Huyện.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương, sau khi trao đổi thống nhất với Phòng Kế hoạch- Kinh tế trình UBND Quận, Huyện duyệt; Tổ chức triển khai, kiểm tra đôn đốc các cơ sở giáo dục, các phường thực hiện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các trung tâm giáo dục trường học, cơ sở công lập và ngoài công lập thực hiện nhiệm vụ năm học, chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp, các quy định của Bộ, Thành phố về dạy và học, các hoạt động giáo dục khác ở trong và ngoài nhà trường theo yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện phù hợp với đặc điểm từng loại trường học, ngành học và từng vùng dân cư.

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt" xây dựng điển hình và nhân điển hình tiên tiến, đảm bảo chất lượng dạy và học. Kiểm tra xét chọn, công nhận các danh hiệu thi đua của ngành theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường thực hiện tốt các kỳ khai giảng năm học, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học và các kỳ thi khác theo quy chế hiện hành

.
- Tổ chức nghiên cứu các chuyên đề khoa học, giáo dục, hướng dẫn  và áp dụng các sáng kiến cải tiến, những kinh nghiệm về dạy và học, nhằm phục vụ yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phục vụ chương trình phát triển kinh tế văn hoá xã hội ở địa phương.

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các trường công lập, ngoài công lập. Tổ chức thực hiện chế độ tuyển sinh đối với các trường theo phân cấp và quy chế hiện hành.

- Tổng hợp kế hoạch của các trường, trung tâm; xây dựng kế hoạch hàng năm về biên chế, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phối hợp với phòng Tổ chức Chính quyền trình UBND quận, huyện và Thành phố duyệt theo thẩm quyền. Phối hợp với phòng Tổ chức Chính quyền chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở theo thành phố và phân cấp và theo chức năng nhiệm vụ của mỗi phòng đã được UBND quận, huyện quy định.

- Xây dựng quy hoạch cán bộ và kế hoạch lựa chon bồi dưỡng, đề bạt cán bộ quản lý các trường, trung tâm theo phân cấp quản lý cán bộ, phối hợp với Phòng Tổ chức Chính quyền trình UBND quận, huyện duyệt. Phối hợp với các phòng ban chức năng có liên quan xem xét việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên và trình UBND quận, huyện quyết định theo thẩm quyền.

- Phối hợp Phòng Tài chính hướng dãn các cơ sở giáo thuộc quận, huyện xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, tổng hợp chung toàn quận, huyện thống nhất với phòng Tài chính trình UBND quận, huyện duyệt, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo UBND quận, huyện xem xét giải quyết kịp thời.

- Nắm tình hình, tổng hợp toàn diện hoạt động về các lĩnh vực giáo dục ở địa phương: công lập và ngoài công lập, mầm non, nhà trẻ, phổ thông, bổ túc văn hoá và các việc được giao; sơ kết, tổng kết giúp UBND quận, huyện chỉ đạo ngày càng tốt hơn công tác giáo dục ở địa phương.

- Thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ, đột xuất với UBND quận, huyện và Sở Giáo dục - Đào tạo.

- Xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công chức và công dân về lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc trách nhiệm của phòng.

7. Phòng Văn hoá thông tin

- Xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn. Theo dõi kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch đó.

- Giúp UBND Quận, huyện quản lý, phối hợp, điều hoà hướng dẫn, kiểm tra nội dung các hoạt động văn hoá thông tin- thể dục thể thao trên địa bàn như quản lý công tác xuất bản ấn loát, quảng cáo, kinh doanh văn hoá phẩm, dịch vụ văn hoá (chụp ảnh, đánh máy, in ấn, sao chụp, trang trí, vẽ tranh, truyền thần, bán sách báo văn hoá phẩm, ghi âm, ghi hình, chiếu băng hình, băng nhạc…) Xét và kiến nghị với UBND quận, huyện cấp hoặc thu hồi giấy phép dạy nghề, kinh doanh dịch vụ văn hoá phẩm, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên làm công tác văn hoá, thông tin, thể dục thể thao cho các ngành, các cơ sở ở địa phương.

- Thường trực Ban nếp sống mới cùng các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng con người mới, chống mê tín dị đoan, chống chiến tranh tâm lý của địch và tệ nạn xã hội.

8. Phòng Kinh tế Quận

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm về phát triển tổng thể các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, kế hoạch đầu tư, chương trình dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước do quận, huyện quản lý. Tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch ỏ các đơn vị.

- Hướng dẫn các tổ chức, các xã, phường, thị trấn thuộc Quận, huyện về nghiệp vụ làm công tác kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cơ sở thực hiện các tiêu chuẩn định mức, chất lượng sản phẩm và công tác đo lường theo quy định của Nhà nước.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ (nông lâm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn đối với huyện) trên địa bàn.

- Là cơ quan thường trực thẩm định các dự án đầu tư, thẩm định kết quả trúng thầu các công trình đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của quận, huyện. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư sau khi đã phê duyệt.

- Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị, các xã, phường, thị trấn, cá nhân thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kinh tế- kỹ thuật trong công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, thuỷ lợi.

- Giúp UBND quận, huyện xây dựng các đề án phát triển ngành nghề mới ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống, tăng thêm nguồn hàng tiêu dùng và xuất khẩu

.
- Kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn về công tác kế hoạch- đầu tư theo hướng dẫn của ngành cấp trên.

- Làm thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp, thương nghiệp, văn hoá… trên địa bàn quận, huyện theo thẩm quyền.

- Kiểm tra các hoạt động của các tổ chức, cá nhân sau khi đã được cấp giấy phép.

- Làm thường trực công tác phòng chống bão lụt và công tác hoàn chỉnh thuỷ nông.

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách trình UBND Quận, Huyện phê duyệt, theo dõi, đôn đốc, quyết toán ngân sách và báo cáo UBND, HĐND, Sở Tài Chính- Vật giá về tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách hàng quý, 6 tháng, 1 năm.

- Hướng dẫn và quản lý các đơn vị kinh tế, các phường, HTX thực hiện đúng chế độ tài chính của Nhà nước, quản lý các nguồn thu, đôn đốc việc thu nộp ngân sách đủ và kịp thời.

- Cấp phát ngân sách cho các đơn vị theo quyết định của UBND quận, huyện và hướng dẫn sử dụng có hiệu quả.

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách kế toán tài vụ trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp, phường thuộc UBND quận huyện quản lý.

- Hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kế toán tài vụ ở các đơn vị, hành chính, sự nghiệp, sản xuất- kinh doanh, HTX, xã, phường, thị trấn thuộc quận, huyện quản lý.

- Làm nhiệm vụ tổng đại lý vé xổ số kiến thiết Thủ đô.

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

a) Chức năng: Tham mưu giúp UBND quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, quản lý đất và nhà ở.

b) Nhiệm vụ:

- Trình UBND quận, huyện ban hành các văn bản hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của nhà nước về quản lý tài nguyên nước, môi trường và nhà đất trên địa bàn quận, huyện;

- Trình UBND quận, huyện quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về tài nguyên, môi trường và nhà đất; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức thẩm định và trình UBND quận, huyện xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên, môi trường, nhà đất của xã, phường, thị trấn; kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Trình UBND quận, huyện quyết định việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở, giấy chứng nhận đất ở  và vườn liền kề, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND quân, huyện và tổ chức thực hiện;

- Quản lý và theo dõi sự biến động về đất đai, cập nhật đề xuất chỉnh lý các tài liệu về đất đai và bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở tài nguyên, Môi trường và Nhà đất;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc hoạch định địa giới hành chính xã, phường, thị trấn, quản lý các dấu mốc đo đạc, mốc giới địa giới và giải quyết các tranh chấp địa giới hành chính có liên quan tới đất đai;

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê đất đai và hiện trạng môi trường theo định kỳ; lập và quản lý hồ sơ địa chính, quản lý lưu trữ tư liệu tài nguyên, môi trường, nhà đất; xây dựng hệ thống thông tin đất đai;

- Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường tự nhiên; khắc phục các hậu quả gây suy thoái, ô nhiễm môi trường tự nhiên, hậu quả thiên tai;

+ Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và phối hợp thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước, môi trường, nhà đất;

+ Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và nhà đất đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Nhà nước;

11. Phòng Quản lý đô thị:

a) Chức năng: Tham mưu giúp UBND quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng nhà ở và công sở, giao thông, bưu chính, viễn thông.

b) Nhiệm vụ: 

1- Quản lý quy hoạch, kiến trúc:

- Trình UBND quận, huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị theo phân cấp của Thành phố; lập kế hoạch và theo dõi việc thực hiện kế hoạch, quy hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị của địa phương;

- Quản lý các mốc giới, chỉ giới, cốt xây dựng theo quy hoạch đã được xác định trên địa bàn; công bố quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của địa phương tại trụ sở UBND quận, huyện và trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và các quy định về quản lý kiến trúc; phối hợp với các cơ quan chức năng chuyên môn xác định và xây dựng những quy định cụ thể quản lý các công trình có giá trị kiến trúc cần được bảo tồn;

2- Quản lý xây dựng, giao thông đô thị:

- Thụ lý hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, hồ sơ xin cấp phép đào đường, hè ngõ trình UBND quận, huyện quyết định theo phân cấp của UBND thành phố;

- Quản lý về chất lượng các công trình xây dựng, sản phẩm vật liệu xây dựng thuộc quận, huyện quản lý. Quản lý hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn công các công trình thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận, huyện;

- Hướng dẫn lập dự án đầu tư, luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng cải tạo, sửa chữa; kiểm tra thiết kế kỹ thuật những công trình được Thành phố phân cấp;

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc quản lý khai thác sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị, phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý đối với những công trình bị hư hỏng cần sửa chữa với UBND quận, huyện, Sở chuyên ngành;

- Kiểm tra các Chủ đầu tư thực hiện đúng trình tự , thủ tục xây dựng cơ bản; giúp UBND quận, huyện tổ chức đấu thầu hoặc chọn thầu đối với các công trình thuộc nguồn vốn phân cấp cho quận, huyện quản lý; tham gia Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng xây dựng quận, huyện;

- Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra chuyên ngành xây dựng và Công an quận, huyện, UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ và sử dụng các công trình công cộng ở địa phương, giữ gìn trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn;

 - Quản lý trật tự vệ sinh môi trường trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, vận chuyển vật liệu xây dựng, vệ sinh công cộng và giao thông.

3- Quản lý kinh doanh xây dựng:

- Kiểm tra tư cách hành nghề  kinh doanh xây dựng, dịch vụ tư vấn xây dựng, thiết kế và sản xuất vật liệu xây dựng theo quy định của Thành phố và Nhà nước;

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý và kiểm tra các đối tượng khai thác tài nguyên để sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố;

4- Hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận, huyện thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản hướng dẫn  của cơ quan chuyên ngành về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị, kỹ thuật xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, các quy định về công tác giữ gìn vệ sinh công cộng và trật tự giao thông; tổng hợp và kiến nghị với cấp trên bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương;

5- Báo cáo UBND quận, huyện hoặc cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, giao thông, đô thị trên địa bàn quận, huyện;

6- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác chuyên môn theo hướng dẫn của Sở Bưu chính viễn thông Thành phố;

7- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND quận, huyện, Sở xây dựng, Sở Giao thông – Công chính, Sở quy hoạch - Kiến trúc, Sở Bưu chính, viễn thông về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

12. Phòng Y tế:

a) Chức năng: Tham mưu giúp UBND quận, huyện quản lý nhà nước về y tế ở địa phương gồm: chăm sóc sức khoẻ và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế, quản lý các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tham mưu, giúp UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch, chương trình và các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ công tác y tế ở địa phương, theo dõi, kiểm tra thực hiện, kịp thời phát hiện những phát sinh mới báo cáo UBND quận, huyện giải quyết.

- Tham mưu, giúp UBND quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, hành nghề y dược tư nhân theo phân cấp.

+ Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm và đột xuất về lĩnh vực y tế, hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trình UBND quận, huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

+ Xây dựng kế hoạch quản lý dược đối với y tế phường, xã, thị trấn hàng năm và dài hạn trình UBND quận, huyện phê duyệt. Ban hành danh mục thuốc sử dụng tại các trạm Y tế xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Sở Y tế, thực hiện cung ứng thuốc theo quy định.

- Giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND quận, huyện và thành phố.

- Phối hợp với các nghành và đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác xã hội hoá chăm sóc sức khoẻ, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ.

- Chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện công tác khám chữa bệnh: khám chữa bệnh thông thường, xử lý cấp cứu ban đầu theo phân tuyến kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành, khám sức khoẻ cho nhân dân và khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (nếu có), chăm sóc sức khoẻ ban đầu, sức khoẻ sinh sản tại cộng đồng.

- Quản lý các Trạm y tế xã, phường, thị trấn, chương trình, nhiệm vụ công tác, chuyên môn nghiệp vụ, tiền lương, tiền công, biên chế, hợp đồng làm việc tại Trạm Y tế, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu giúp UBND quận, huyện quản lý về công tác cán bộ của Tạm Y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

- Phối hợp với Phòng Tài chính lập kế hoạch tài chính, ngân sách hàng năm cho hoạt động y tế trên địa bàn, hoạt động thường xuyên của các Trạm Y tế và thực hiện các chương trình, dự án y tế theo phân bổ của Sở Y tế sau khi được UBND Thành phố duyệt.

- Tham dự các buổi giao ban, các hội nghị do Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện tổ chức, các hội nghị Sở Y tế tổ chức bàn về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn quận, huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND quận, huyện giao.

 

                                                        Nguồn: Cổng thông tin điện tử quận Tây Hồ