Các cơ quan ban ngành quận Tây Hồ

 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ từ ngày thành lập (10/1995 đến 9/2005), đã qua hơn 2 nhiệm kỳ là cơ quan quyền lực Nhà nước ở Quận, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương.

 

Với chức năng nhiệm vụ của mình, HĐND các cấp luôn bám sát Nghị quyết của Đảng bộ, Quyết nghị các nhiệm vụ, chỉ tiêu: thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng đề ra. Được sự lãnh đạo của Quận ủy, các cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra sôi nổi bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Thông qua bầu cử chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân Quận được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của Hội đồng nhân dân được đổi mới cả về hình thức và nội dung, phát huy được vai trò của cơ quan quyền lực, hàng năm đều được bằng khen của Hội đồng nhân dân Thành phố.
       

 

Ủy ban nhân dân đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy và HĐND, hàng năm xây dựng Chương trình, Kế hoạch để tổ chức thực hiện trên các lĩnh vục: Kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua rộng khắp nhằm vận động các ngành, đoàn thể nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021

Khoá IV, nhiệm kỳ 2011-2016 

ỦY BAN NHÂN DÂN

Khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN TÂY HỒ 

Khóa VI

Khóa V

Khóa IV

Nguồn: Cổng thông tin điện tử quận Tây Hồ