Ban quản lý nhà chung cư có trách nhiệm và quyền hạn ra sao?

 

Theo Điều 104 Luật nhà ở 2014 và Điều 41 Thông tư 02/2016/TT-BXD thì Ban quản lý nhà chung cư có các quyền và nghĩa vụ sau:

Điều 1. Quyền và Trách nhiệm của Ban quản lý chung cư đối với dự án có nhiều chủ sở hữu

 

Thứ nhất: Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc thực hiện nội quy, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

 

Thứ hai: Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật này và quyết định của Hội nghị nhà chung cư; báo cáo Hội nghị nhà chung cư việc thu, chi khoản kinh phí này;

 

Thứ ba: Đề nghị Hội nghị nhà chung cư thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

 

Thứ tư: Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư hoặc đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn theo quy định tại điểm D khoản 3 Điều 102 của Luật này.

 

Trường hợp nhà chung cư không yêu cầu phải có đơn vị quản lý vận hành theo quy định tại điểm B khoản 1 Điều 105 của Luật này và được Hội nghị nhà chung cư giao cho Ban quản lý thực hiện quản lý vận hành thì Ban quản lý nhà chung cư thực hiện việc thu, chi kinh phí quản lý vận hành theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư;

 

Thứ năm: Ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo trì phần sở hữu chung có thể do đơn vị đang quản lý vận hành nhà chung cư hoặc đơn vị khác có năng lực bảo trì theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện.

 

Ban quản lý nhà chung cư có trách nhiệm và quyền hạn ra sao?

                                                                

Thứ bảy: Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong nhà chung cư;

 

Thứ tám: Thực hiện đúng quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua, không được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà chung cư;

 

Thứ chín: Được hưởng thù lao trách nhiệm và các chi phí hợp lý khác theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư;

 

Thứ mười: Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khi thực hiện quyền và trách nhiệm không đúng với quy định tại khoản này;

 

Thứ mười một: Thực hiện các công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao mà không trái với quy định pháp luật.

 

Điều 2. Quyền và Trách nhiệm của Ban quản lý chung cư đối với dự án có một chủ sở hữu

 

Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì Ban quản lý nhà chung cư thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại các điểm a, e, g, h, i, k và l khoản 1 Điều này.