Bản tin quy hoạch vùng Đông Nam bộ tháng 7 năm 2022 (1)