Đất dính quy hoạch ở phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội