Vai trò của R&D trong bất động sản_ Nghiên cứu thị trường và phân tích xu hướng