CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ – XÃ HỘI QUAN TRỌNG CỦA VÙNG ĐÔNG NAM BỘ HIỆN NAY