Bảng thống kê dân số, diện tích, mật độ dân số các đơn vị