Xây dựng chính sách bán hàng thời điểm thị trường bất động sản khó khăn