Tư vấn Xây dựng chiến lược & kế hoạch chứng chỉ xanh, giải thưởng xanh