Đăng ký & Giám sát quá trình xin chứng chỉ xanh, giải thưởng