Triển khai, quản lí các kênh truyền thông & tiếp thị dự án