Triển khai bán hàng và quản lí Marketing và bán hàng