Tín dụng vào bất động sản vẫn tăng

Tín dụng vào bất động sản vẫn tăng