von fdi do vao bat dong san tang manh

vốn fdi "đổ" vào bất động sản tăng mạnh