Tổng diện tích điều chỉnh khu đô thị Tây Bắc là hơn 6.000ha

Tổng diện tích điều chỉnh khu đô thị Tây Bắc là hơn 6.000ha