Vị trí khu đất dính quy hoạch trên bản đồ quy hoạch Phân khu A6.

Vị trí khu đất dính quy hoạch trên bản đồ quy hoạch Phân khu A6.