Tổng hợp thông tin dự án cạnh tranh / ảnh hưởng trực tiếp đến dự án