Cung cấp phương án tài chính tối ưu: đa dạng về nguồn vốn, giảm thiểu chi phí, gia tăng giá trị sản phẩm, gia tăng giá trị đầu tư.