Chiến lược và lộ trình triển khai các hạng mục giải thưởng