Thiếu tinh thần sáng tạo và rủi ro trong doanh nghiệp bất động sản