Phát triển kinh tế vùng ĐBSCL: Thu hút đầu tư thông qua liên kết vùng

Phát triển kinh tế vùng ĐBSCL: Thu hút đầu tư thông qua liên kết vùng